Văn bản mới

Website Đơn vị

Hướng dẫn lập dự toán và chi trả chế độ cán bộ công chức, viên chức hợp đồng lao động tại các xã ATK

  • Số 93/TCKH
  • Phòng tài chính
  • Công văn
  • Phòng tài chính
  • Trưởng Phòng
  • 2014-10-21
  • Click vào đây để tải về