Văn bản mới

Website Đơn vị
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN NĂM 2018
<p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; <span style="font-size:18px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Thực hiện&nbsp;Quy chế tuyển sinh hiện h&agrave;nh v&agrave; nội dung C&ocirc;ng văn số&nbsp;&nbsp;99/BGDĐT-GDĐH ng&agrave;y 9/3/2018 về việc hướng dẫn c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển sinh&nbsp;<strong>đại học hệ ch&iacute;nh quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nh&oacute;m ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n hệ ch&iacute;nh quy&nbsp;</strong><strong>(ĐH, CĐSP, TCSP)&nbsp;</strong>năm 2018 v&agrave; tiếp tục triển khai một số nội dung&nbsp;C&ocirc;ng văn&nbsp;&nbsp;2656<strong>/</strong>BGDĐT-GDĐH&nbsp;&nbsp;ng&agrave;y&nbsp;29&nbsp;&nbsp;th&aacute;ng 6 năm 2018 về việc&nbsp;Hướng dẫn triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c x&eacute;t tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018. Sở gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo đề nghị c&aacute;c Điểm tiếp nhận hướng dẫn th&iacute; sinh:</span></p> <p><span style="font-size:18px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>1. Thực h&agrave;nh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Từ ng&agrave;y&nbsp;<strong>13/7 đến ng&agrave;y 15/7/2018</strong>&nbsp;Cổng th&ocirc;ng tin tuyển sinh sẽ mở để th&iacute; sinh&nbsp;<strong>thực h&agrave;nh</strong>&nbsp;điều chỉnh nguyện vọng đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển (ĐKXT) trực tuyến.&nbsp;Đề nghị c&aacute;c Điểm tiếp nhận th&ocirc;ng b&aacute;o cho th&iacute; sinh biết để tham gia; đồng thời, lưu &yacute; đ&acirc;y chỉ l&agrave; giai đoạn chạy thử phần mềm gi&uacute;p th&iacute; sinh l&agrave;m quen với c&aacute;ch điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.&nbsp;<strong>Kết quả thực h&agrave;nh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của th&iacute; sinh tr&ecirc;n Cổng th&ocirc;ng tin tuyển sinh sẽ bị x&oacute;a to&agrave;n bộ sau khi kết th&uacute;c đợt chạy thử</strong>. Hệ thống sẽ được l&agrave;m mới lại (Reset) để th&iacute; sinh ch&iacute;nh thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ng&agrave;y&nbsp;<strong>19/7/2018</strong>.</span></p> <p><span style="font-size:18px">-&nbsp;<strong><em>Địa chỉ (đường link) thực h&agrave;nh cho th&iacute; sinh&nbsp;</em></strong><strong><em>D&ugrave;ng để thực h&agrave;nh (từ ng&agrave;y 13-15/7):</em></strong></span></p> <p style="margin-left:36pt"><span style="font-size:18px">+&nbsp;<strong>Truy cập v&agrave;o website</strong><strong>:</strong>&nbsp;<a href="http://203.190.173.60:8081/" target="_blank">http://</a><a href="http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/" target="_blank">thisinh.thithptquocgia.edu.vn</a></span></p> <p style="margin-left:7.65pt"><span style="font-size:18px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;</strong><strong>Th&iacute; sinh sẽ đăng nhập bằng:&nbsp;</strong>Số CMND</span></p> <p style="margin-left:7.65pt"><span style="font-size:18px">&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ Mật khẩu:</strong>&nbsp;l&agrave; mật khẩu được cấp khi đăng k&yacute; dự thi.</span></p> <p style="margin-left:7.65pt"><span style="font-size:18px">-&nbsp;<strong><em>Địa chỉ (đường link) thực h&agrave;nh cho</em></strong>&nbsp;<strong><em>Điểm tiếp nhận&nbsp;</em></strong><strong><em>D&ugrave;ng để đợt t</em></strong><strong><em>hực h&agrave;nh</em></strong><strong><em>&nbsp;(từ ng&agrave;y&nbsp;</em></strong><strong><em>13</em></strong><strong><em>-1</em></strong><strong><em>5</em></strong><strong><em>/7):</em></strong></span></p> <p style="margin-left:18pt"><span style="font-size:18px">&nbsp; &nbsp; + Đăng nhập v&agrave;o VPN (FortiClient) bằng t&agrave;i khoản v&agrave; mật khẩu được cấp</span></p> <p style="margin-left:18pt"><span style="font-size:18px">&nbsp; &nbsp; +&nbsp;<strong>Truy cập v&agrave;o website</strong>:&nbsp;<a href="http://quanly.thithptquocgia.edu.vn/" target="_blank">http://quanly.thithptquocgia.edu.vn</a></span></p> <p><span style="font-size:18px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+&nbsp;<strong>T&ecirc;n đăng nhập v&agrave; mật khẩu:</strong>&nbsp;l&agrave; t&agrave;i khoản v&agrave; mật khẩu hiện tại đang sử dụng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">- T&agrave;i liệu (gồm file PDF v&agrave; clip) hướng dẫn th&iacute; sinh, Điểm tiếp nhận điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến v&agrave; bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (file đ&iacute;nh k&egrave;m) hoặc c&oacute; thể tải tr&ecirc;n Cổng th&ocirc;ng tin thi tuyển sinh tại địa chỉ:&nbsp;<a href="https://thituyensinh.vn/" target="_blank">https://thituyensinh.vn</a>.&nbsp;<strong><em>Đề nghị c&aacute;c điểm tiếp nhận, th&iacute; sinh đọc kỹ hướng dẫn v&agrave; thực hiện đ&uacute;ng quy định, quy tr&igrave;nh trong t&agrave;i liệu hướng dẫn.</em></strong></span></p> <p><span style="font-size:18px"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. Điều chỉnh sai s&oacute;t về ưu ti&ecirc;n khu vực, ưu ti&ecirc;n đối tượng cho th&iacute; sinh:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Trong thời gian thực h&agrave;nh, Hệ thống cũng sẽ mở để c&aacute;c Điểm tiếp nhận thực h&agrave;nh điều chỉnh c&aacute;c sai s&oacute;t về ưu ti&ecirc;n khu vực v&agrave; ưu ti&ecirc;n đối tượng cho th&iacute; sinh, th&iacute; sinh bắt buộc phải khai b&aacute;o tr&ecirc;n phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave; nộp tại điểm tiếp nhận (th&iacute; sinh tự điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến sẽ kh&ocirc;ng điều chỉnh được khu vực ưu ti&ecirc;n v&agrave; đối tượng ưu ti&ecirc;n).&nbsp;<strong>Kết quả thực h&agrave;nh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của th&iacute; sinh, sai s&oacute;t về khu vực ưu ti&ecirc;n v&agrave; đối tượng ưu ti&ecirc;n tr&ecirc;n Hệ thống sẽ bị x&oacute;a to&agrave;n bộ sau khi kết th&uacute;c đợt chạy thử</strong>. Hệ thống sẽ được l&agrave;m mới lại (Reset) để Điểm tiếp nhận&nbsp;<strong>ch&iacute;nh thức</strong>&nbsp;điều chỉnh sai s&oacute;t về khu vực ưu ti&ecirc;n v&agrave; đối tượng ưu ti&ecirc;n cho th&iacute; sinh từ ng&agrave;y&nbsp;<strong>19/7/2018 đến đến 17 giờ 00 ng&agrave;y 28/7.</strong></span></p>
Tác giả: thptchauvanliem