Văn bản mới

Website Đơn vị
Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề Bác Hồ và những bài học triết lý nhân sinh tại Trường THCS Mai Đình, Hiệp Hòa
<p style="text-align: justify;">Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học về tư vấn, gi&aacute;o dục kĩ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh cuộc <strong>vận động &ldquo;học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;,</strong> được sự nhất tr&iacute; của Ph&ograve;ng GD&amp;ĐT Hiệp H&ograve;a, ng&agrave;y 29/1/2018, Trường THCS Mai Đ&igrave;nh v&agrave; Trường Tiểu học Mai Đ&igrave;nh số 1 đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh tư vấn, gi&aacute;o dục kĩ năng sống cho học sinh qua chuy&ecirc;n đề &ldquo;B&aacute;c Hồ v&agrave; những b&agrave;i học triết l&yacute; nh&acirc;n sinh&rdquo; do Gi&aacute;o sư, tiến sĩ Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo tr&igrave;nh b&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/9685993333581415721/tintuc/2.JPG" style="height:488px; width:650px" /></p> <p style="text-align: center;">Các đại bi&ecirc;̉u dự bu&ocirc;̉i nói chuy&ecirc;̣n</p> <p style="text-align: justify;">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; L&atilde;nh đạo thay mặt Đảng ủy, UBND x&atilde; Mai Đ&igrave;nh, Ban gi&aacute;m hiệu, tập thể c&aacute;c Thầy c&ocirc; gi&aacute;o Trường THCS Mai Đ&igrave;nh, Trường tiểu học Mai Đ&igrave;nh số 1, đại diện c&aacute;c bậc PHHS, ph&oacute;ng vi&ecirc;n trang Hiephoa.net v&agrave; 564 em học sinh Trường THCS Mai Đ&igrave;nh c&ugrave;ng 333 em học sinh khối 4,5 của Trường tiểu học Mai Đ&igrave;nh số 1.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/9685993333581415721/tintuc/6(1).JPG" style="height:488px; width:650px" /></p> <p style="text-align: center;">Giáo sự Hoàng Chí Bảo trong bu&ocirc;̉i nói chuy&ecirc;̣n&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Mở đầu, Gi&aacute;o sư Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo n&oacute;i về bản Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Về Bản Di ch&uacute;c của B&aacute;c, Gi&aacute;o sư Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo cho rằng trong Bản Di ch&uacute;c trước l&uacute;c đi xa B&aacute;c để lại chỉ c&oacute; 1.000 từ th&ocirc;i nhưng B&aacute;c dặn d&ograve; kh&ocirc;ng s&oacute;t một điều g&igrave;. Bản Di ch&uacute;c chứa đựng những gi&aacute; trị rất thi&ecirc;ng li&ecirc;ng v&agrave; ch&iacute;nh thức được xếp v&agrave;o danh mục bảo vật quốc gia. Bản Di ch&uacute;c cũng l&agrave; động lực cho ch&uacute;ng ta trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức của B&aacute;c. V&igrave; vậy mỗi người ch&uacute;ng ta cần phải thuộc l&ograve;ng từng từ trong Bản Di ch&uacute;c đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/9685993333581415721/tintuc/14.JPG" style="height:650px; width:650px" /></p> <p style="text-align: center;">T&acirc;̣p th&ecirc;̉ cán b&ocirc;̣ giáo vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n nhà trường chụp ảnh lưu ni&ecirc;̣m cùng với giáo sự Hoàng Chí Bảo</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute;o sư Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo kể lại những mẩu chuyện về những gi&acirc;y ph&uacute;t cuối đời v&ocirc; c&ugrave;ng x&uacute;c động của Người. Gi&aacute;o sư nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; tấm gương mẫu mực suốt đời v&igrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng, tận tụy, trung th&agrave;nh của nh&acirc;n d&acirc;n; trong s&aacute;ng, giản dị, gần d&acirc;n, lo cho d&acirc;n&hellip; những mẩu chuyện có th&acirc;̣t của Chủ tịch H&ocirc;̀ Chí Minh v&ecirc;̀ cần, kiệm, li&ecirc;m, ch&iacute;nh, ch&iacute; c&ocirc;ng v&ocirc; tư được&nbsp; gi&aacute;o sư truyền đạt hết sức gần gũi v&agrave; cụ thể; gi&uacute;p c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n, c&aacute;c bậc PHHS v&agrave; c&aacute;c em học sinh nắm bắt th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin, c&acirc;u chuyện về tấm gương, đạo đức của B&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, B&aacute;c c&ograve;n l&agrave; tấm gương s&aacute;ng đầy thuyết phục cho thế hệ trẻ về tinh thần tự học, theo B&aacute;c: &ldquo;<em>Đường đời l&agrave; một chiếc thang kh&ocirc;ng c&oacute; nấc ch&oacute;t, việc học tập l&agrave; một quyển vở kh&ocirc;ng c&oacute; trang cuối c&ugrave;ng&rdquo;.</em>&nbsp;Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh cho rằng, tự học l&agrave; điều cốt yếu nhất để t&iacute;ch lũy kiến thức. Theo B&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&oacute; t&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; đức l&agrave; người v&ocirc; dụng, cho n&ecirc;n việc tu dưỡng đạo đức với c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng v&agrave; cần thiết.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/9685993333581415721/tintuc/11(1).JPG" style="height:488px; width:650px" /></p> <p style="text-align: center;">Dừ ngoài trời khá rét, học sinh v&acirc;̃n chăm chú theo dõi những bài học đạo đức từ Bác H&ocirc;̀ kính y&ecirc;u do giáo sư chia sẻ</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, Người đ&atilde; cống hiến cả đời m&igrave;nh cho d&acirc;n tộc Việt Nam. Trong cuộc đời l&agrave;m c&aacute;ch mạng, Người đ&atilde; &ldquo;qu&ecirc;n m&igrave;nh cho hết thẩy&rdquo; để giải ph&oacute;ng, giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy sức mạnh Việt Nam. Trong đ&oacute;, thế hệ thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng được Người đặc biệt quan t&acirc;m v&agrave; d&agrave;nh cho t&igrave;nh thương y&ecirc;u v&ocirc; hạn.</p> <p style="text-align: justify;">Sinh thời, B&aacute;c đ&atilde; chăm lo, dạy dỗ c&aacute;c ch&aacute;u từ việc nhỏ đến việc lớn: &ldquo;C&aacute;c ch&aacute;u phải chăm ngoan, ở nh&agrave; phải nghe lời bố mẹ, đi học phải si&ecirc;ng năng, đối với thầy phải k&iacute;nh trọng, lễ ph&eacute;p, đối với bạn phải đo&agrave;n kết thương y&ecirc;u gi&uacute;p đỡ lẫn nhau&rdquo;, &ldquo;Giữ kỷ luật, chớ tự do ph&oacute;ng t&uacute;ng v&igrave; tự do ph&oacute;ng t&uacute;ng l&agrave; kh&ocirc;ng tốt&rdquo;, &ldquo;phải biết gắng, gắng gi&uacute;p đỡ thương binh v&agrave; gia đ&igrave;nh c&aacute;c chiến sĩ&rdquo;, &ldquo;phải y&ecirc;u Tổ quốc, y&ecirc;u đồng b&agrave;o, y&ecirc;u lao động&rdquo;, &ldquo;phải thật th&agrave;, dũng cảm&rdquo;, &ldquo;việc g&igrave; c&oacute; &iacute;ch cho kh&aacute;ng chiến, c&oacute; &iacute;ch cho Tổ quốc th&igrave; c&aacute;c ch&aacute;u n&ecirc;n gắng sức l&agrave;m. Tuổi c&aacute;c ch&aacute;u c&ograve;n nhỏ. Nhiều c&ocirc;ng việc nhỏ cộng lại th&agrave;nh c&ocirc;ng việc to&rdquo;, &ldquo;Mong c&aacute;c ch&aacute;u mai sau lớn l&ecirc;n th&agrave;nh những người d&acirc;n xứng đ&aacute;ng với nước độc lập, tự do&rdquo; &hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Sự quan t&acirc;m của B&aacute;c đối với trẻ em gắn chặt với những trăn trở về tương lai của d&acirc;n tộc, của đất nước. Ngay từ những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của Nh&agrave; nước Việt Nam non trẻ, vị Chủ tịch nước trong bộn bề c&ocirc;ng việc vẫn kh&ocirc;ng qu&ecirc;n &ldquo;những người tiểu quốc d&acirc;n của một nước độc lập&rdquo;. Tết Trung thu độc lập đầu ti&ecirc;n năm 1945, Người gửi thiếu nhi Việt Nam hai bức thư trong v&ograve;ng một tuần lễ. Hai bức thư ấy tr&agrave;n đầy niềm vui, niềm tự h&agrave;o v&igrave; nước nh&agrave; đ&atilde; độc lập, c&aacute;c em tho&aacute;t kiếp &ldquo;bầy n&ocirc; lệ trẻ con&rdquo;. B&aacute;c gửi cho c&aacute;c em lời y&ecirc;u thương tha thiết:</p> <p style="margin-left: 108pt; text-align: justify;">&ldquo;Trung thu trăng s&aacute;ng như gương</p> <p style="margin-left: 108pt; text-align: justify;">B&aacute;c Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng</p> <p style="margin-left: 108pt; text-align: justify;">Sau đ&acirc;y B&aacute;c viết mấy d&ograve;ng</p> <p style="margin-left: 108pt; text-align: justify;">Gửi cho c&aacute;c ch&aacute;u tỏ l&ograve;ng nhớ nhung&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Trong bản di ch&uacute;c của m&igrave;nh, B&aacute;c Hồ 2 lần nhắc đến nhi đồng. Đoạn mở đầu, B&aacute;c viết: &ldquo;T&ocirc;i c&oacute; &yacute; định đến ng&agrave;y đ&oacute;, t&ocirc;i sẽ đi khắp 2 miền Nam Bắc, để ch&uacute;c mừng đồng b&agrave;o, c&aacute;n bộ v&agrave; chiến sĩ anh h&ugrave;ng; thăm hỏi c&aacute;c cụ phụ l&atilde;o, c&aacute;c ch&aacute;u thanh ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng y&ecirc;u qu&yacute; của ch&uacute;ng ta&rdquo;. Ở đoạn kết th&uacute;c B&aacute;c lại viết: &ldquo;Cuối c&ugrave;ng, t&ocirc;i để lại mu&ocirc;n v&agrave;n t&igrave;nh th&acirc;n y&ecirc;u cho to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n Đảng, cho to&agrave;n thể bộ đội, cho c&aacute;c ch&aacute;u thiếu ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/9685993333581415721/tintuc/1(1).JPG" style="height:488px; width:650px" /></p> <p style="text-align: center;">Văn&nbsp;ngh&ecirc;̣ chào mừng</p> <p style="text-align: justify;">T&igrave;nh thương y&ecirc;u trẻ lu&ocirc;n thường trực trong B&aacute;c. X&uacute;c động biết bao khi đọc b&agrave;i viết của B&aacute;c trước l&uacute;c từ biệt thế giới n&agrave;y để gặp cụ C&aacute;c M&aacute;c, cụ L&ecirc;nin v&agrave; c&aacute;c vị c&aacute;ch mạng đ&agrave;n anh kh&aacute;c, B&aacute;c viết: &ldquo;Thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng l&agrave; người chủ tương lai của nước nh&agrave;. V&igrave; vậy chăm s&oacute;c gi&aacute;o dục tốt c&aacute;c ch&aacute;u l&agrave; nhiệm vụ của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n. C&ocirc;ng t&aacute;c đ&oacute; phải l&agrave;m ki&ecirc;n tr&igrave;, bền bỉ... V&igrave; tương lai của con em ta, d&acirc;n tộc ta, mọi người, mọi ng&agrave;nh phải c&oacute; quyết t&acirc;m chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục c&aacute;c ch&aacute;u b&eacute; cho tốt&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/9685993333581415721/tintuc/10.JPG" style="height:488px; width:650px" /></p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c đặc biệt nhấn mạnh, điều quan trọng nhất l&agrave; người gi&aacute;o dục trẻ em phải l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho c&aacute;c em noi theo: &ldquo;Trẻ em hay bắt chước cho n&ecirc;n thầy gi&aacute;o, c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch phải gương mẫu, từ lời n&oacute;i đến việc l&agrave;m. Dạy c&aacute;c ch&aacute;u th&igrave; n&oacute;i với c&aacute;c ch&aacute;u chỉ một phần, c&aacute;i ch&iacute;nh l&agrave; phải cho c&aacute;c ch&aacute;u nh&igrave;n thấy, cho n&ecirc;n những tấm gương thực tế l&agrave; rất quan trọng. Muốn dạy cho trẻ em th&agrave;nh người tốt th&igrave; trước hết c&aacute;c c&ocirc;, c&aacute;c ch&uacute; phải l&agrave; người tốt&rdquo;. V&agrave; B&aacute;c đ&atilde; dạy rằng:</p> <p style="text-align: center;">&ldquo;V&igrave; lợi &iacute;ch mười năm th&igrave; phải trồng c&acirc;y,</p> <p style="text-align: center;">V&igrave; lợi &iacute;ch trăm năm th&igrave; phải trồng người&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Bằng lối thuyết tr&igrave;nh mạch lạc, c&oacute; sức l&ocirc;i cuốn đ&atilde; g&acirc;y x&uacute;c động mạnh cho người nghe. Buổi n&oacute;i chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh của GS. TS Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo đ&atilde; mang đến cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n, c&aacute;c bậc PHHS, c&aacute;c em học sinh&nbsp;một c&aacute;i nh&igrave;n tổng qu&aacute;t, s&acirc;u sắc về tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c - một con người với tr&iacute; tuệ uy&ecirc;n b&aacute;c v&agrave; nh&acirc;n c&aacute;ch cao cả, trọn đời v&igrave; nước, v&igrave; d&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Buổi n&oacute;i chuyện về <strong>tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh</strong> của Gi&aacute;o sư Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo đ&atilde; g&oacute;p phần khơi dậy l&ograve;ng tự h&agrave;o, &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm của mỗi c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c nh&agrave; trường trong việc t&iacute;ch cực, tự gi&aacute;c học tập, tu dưỡng, r&egrave;n luyện thực hiện v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Hồ Ch&iacute; Minh. Bởi việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh để mỗi ch&uacute;ng ta tự phấn đấu, vươn l&ecirc;n, tự l&agrave;m cho m&igrave;nh trở n&ecirc;n tốt đẹp hơn, ho&agrave;n thiện hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/9685993333581415721/tintuc/13(3).jpg" style="height:1164px; width:655px" /></p> <p style="text-align: justify;">Em Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh lớp 7A, Trường THCS Mai Đ&igrave;nh ph&aacute;t biếu sau buổi n&oacute;i chuyện của Gi&aacute;o sư Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo &ldquo;Em thực sự v&ocirc; c&ugrave;ng x&uacute;c động sau khi nghe Gi&aacute;o sư Ho&agrave;ng Ch&iacute; Bảo n&oacute;i chuyện về B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u. Những c&acirc;u chuyện Gi&aacute;o sư kể về B&aacute;c Hồ l&agrave;m cho em cũng như c&aacute;c bạn c&agrave;ng tự h&agrave;o v&agrave; k&iacute;nh y&ecirc;u B&aacute;c hơn, ch&uacute;ng em xin hứa sẽ thực hiện tốt 5 điều B&aacute;c Hồ dạy, sẽ học tập thật chăm chỉ, v&acirc;ng lời &ocirc;ng b&agrave;, bố mẹ v&agrave; Thầy c&ocirc; gi&aacute;o, ra sức học tập, gi&agrave;nh nhiều điểm tốt, xứng đ&aacute;ng l&agrave; ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Thay mặt to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, Đảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c em học sinh 2 nh&agrave; trường, Thầy gi&aacute;o Nguyễn Minh Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Mai Đ&igrave;nh b&agrave;y tỏ l&ograve;ng cảm ơn s&acirc;u sắc đến những đ&oacute;ng g&oacute;p của Gi&aacute;o sư trong c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu, truyền tải nhiều c&acirc;u chuyện hay, đầy &yacute; nghĩa về B&aacute;c đến c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trẻ hiện nay. Qua những c&acirc;u chuyện thấm đẫm t&igrave;nh người về B&aacute;c, thế hệ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh lu&ocirc;n hướng về B&aacute;c, củng cố l&ograve;ng tin, v&ocirc; c&ugrave;ng t&ocirc;n k&iacute;nh v&agrave; tự h&agrave;o về vị Cha gi&agrave; suốt cả một đời hy sinh cho d&acirc;n tộc, cho đất nước, từ đ&oacute; c&oacute; kế hoạch học tập l&agrave;m theo tấm gương đạo đức của Người thiết thực v&agrave; hiệu quả.</p>
Tác giả: Ngọ Văn Tuấn - Trường THCS Châu Minh, Hiệp Hòa