Văn bản mới

Website Đơn vị
Trồng cây nhớ Bác
<p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n trong Chi đo&agrave;n Mầm non Thới Hưng 2&nbsp;đ&atilde; trồng th&ecirc;m 5 c&acirc;y xanh tạo b&oacute;ng m&aacute;t trong s&acirc;n trường, chăm s&oacute;c vườn c&acirc;y tại trường.</span></p> <p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/11840347869371203552/tintuc/z997752684956_9264eee85057b0c14d0efc3c2582095b.jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></p> <p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/11840347869371203552/tintuc/z997752828207_7df23e3ca754fe14ae584e478e9068a0.jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></p> <p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/11840347869371203552/tintuc/z997752391458_9ec3c64331fd0cfb9bae154375108117.jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></p> <p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/11840347869371203552/tintuc/z997752295043_8c005e0bfc9912ed20e8838acaae2711.jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></p> <p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://vemis.vn/data/11840347869371203552/tintuc/z997749541435_038697e1d614ef1253e7f0c454425a2b.jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></p> <p><span style="font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thường xuy&ecirc;n&nbsp;của Chi đo&agrave;n MNTH2&nbsp;thực hiện lời dạy của B&aacute;c Hồ &ldquo; v&igrave; lợi &iacute;ch mười năm &nbsp;trồng c&acirc;y, v&igrave; lợi &iacute;ch trăm năm trồng người&rdquo;, cũng nhằm n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường của to&agrave;n thể CB-CNV trong đơn vị, g&oacute;p phần ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, chung tay đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng trường MNTH2&nbsp;&nbsp;trở th&agrave;nh trường học&nbsp;xanh &ndash; sạch &ndash;đẹp.</span></p>
Tác giả: Huỳnh Dung