Sơ đồ tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa
  • Địa chỉ: Thị trấn Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang
  • Email: pgddt@hiephoa.edu.vn
  • Điện thoại: 240)3876.410
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Văn Nghị
Vị trí: Trưởng Phòng
Email: pvnghi.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0988640791
2
Họ tên: Vũ Trường Sơn
Vị trí: Phó Trưởng Phòng
Email: vtson.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 01248242515
3
Họ tên: Nguyễn Thị Nga
Vị trí: Phó Trưởng Phòng
Email: ntnga.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0916733408
4
Họ tên: Nguyễn Văn Thảo
Vị trí: Phó Trưởng Phòng
Email: nvthao.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0983892059
5
Họ tên: Văn Hữu Bắc
Vị trí: Chuyên Viên
Email: vhbac.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0983563023
6
Họ tên: Đào Duy Hưng
Vị trí: Chuyên viên
Email: ddhung.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0989898492
7
Họ tên: Nguyễn Huy Tiến
Vị trí: Chuyên Viên
Email: nhtien.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0986963916
8
Họ tên: Nguyễn Anh Hoài
Vị trí: Chuyên Viên
Email: nahoai.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0973724680
9
Họ tên: Trương Văn Cương
Vị trí: Chuyên Viên
Email: tvcuong.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0973023648
10
Họ tên: Nguyễn Trường Sơn
Vị trí: Chuyên Viên
Email: ntson.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0962318989
11
Họ tên: Nguyễn Ngọc Giang
Vị trí: Chuyên Viên
Email: nngiang.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0942263033
12
Họ tên: Nguyễn Văn Hồ
Vị trí: Chuyên Viên
Email: nvho.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0985546731
13
Họ tên: Nguyễn Văn Long
Vị trí: Chuyên Viên
Email: nvlong.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0978183117
14
Họ tên: Nguyễn Kim Oanh
Vị trí: Chuyên Viên
Email: nkoanh.hh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 01667359043
15
Họ tên: Hà Thị Minh Huệ
Vị trí: Chuyên Viên
Email: htmhuehh@gmail.com
Điện thoại: 01657304458
Văn bản mới nhất

Website đơn vị