Giới thiệu


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa được quy định theo Quyết định số 112/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của UBND huyện Hiệp Hòa

          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng theo quy định của pháp luật.

     2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Huyện; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     
        Nhiệm vụ và quyền hạn

           1. Trình UBND Huyện:
           a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Huyện về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
           b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;
          c) Dự thảo mức thu học phí cụ thể đối với các cơ Phòng giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương để UBND Huyện trình HĐND cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật;
          d) Phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thành phố.
          2. Trình Chủ tịch UBND Huyện:
          a) Phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ Phòng giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Phòng; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ Phòng giáo dục và đào tạo ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật;
         b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các Phòng có liên quan và UBND các huyện, thành phố;
         c) Dự thảo quyết định công nhận trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định về trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
         d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND Huyện.
         3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục và đào tạo sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
         4. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         5. Quản lý công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ Phòng giáo dục và đào tạo của Huyện.
         6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn Huyện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.
        7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của Huyện; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
         8. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các cơ Phòng giáo dục trực thuộc Phòng; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

Các bài khác

Văn bản mới nhất

Website đơn vị