Điểm báo

BA CÔNG KHAI
BiÓu sè 1
CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§¬n vÞ:
Ch­¬ng:
TH¤NG B¸O C¤NG KHAI Dù TO¸N THU- CHI
 NG¢N S¸CH §­îC GIAO Vµ PH¢N Bæ CHO C¸C §¥N VÞ TRùC THUéC n¨m 2013
(Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp trªn)
§V tÝnh: ®ång
STT   Tæng sè ®­îc giao Tæng sè ®· ph©n bæ Trong ®ã
§¬n vÞ... §¬n vÞ...
A Dù to¸n thu        
I Tæng sè thu        
1  Thu phÝ, lÖ phÝ        
  (Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ)        
2 Thu ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô        
  (Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX,  dÞch vô)        
3  Thu viÖn trî (chi tiÕt tõng dù ¸n)        
4 Thu sù nghiÖp kh¸c         
  ( Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu )        
II Sè thu nép NSNN        
1 PhÝ, lÖ phÝ        
  (Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ)        
2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô        
  (Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX,  dÞch vô)        
3   Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c         
  (Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)        
III Sè ®­­îc ®Ó l¹i chi theo chÕ ®é        
1  PhÝ, lÖ phÝ        
  (Chi tiÕt theo tõng lo¹i phÝ, lÖ phÝ)        
2 Ho¹t ®éng SX, cung øng dÞch vô        
  (Chi tiÕt theo tõng lo¹i h×nh SX,  dÞch vô)        
3  Thu viÖn trî        
4 Ho¹t ®éng sù nghiÖp kh¸c         
  (Chi tiÕt theo tõng lo¹i thu)        
B Dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ n­­íc        
I Lo¹i ..., kho¶n …        
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n        
2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n        
3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín        
4   Chi kh¸c        
II Lo¹i ..., kho¶n …        
C Dù to¸n chi nguån kh¸c (nÕu cã)        
1   Chi thanh to¸n c¸ nh©n        
2   Chi nghiÖp vô chuyªn m«n        
3   Chi mua s¾m, söa ch÷a lín        
4   Chi kh¸c        
Ghi chó:  Nªu râ c¸c c¨n cø vµ nguyªn t¾c ph©n bæ.
Ngµy.... th¸ng.... n¨m.......
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ
Tác giả:

Xem thêm

Tin tức