Điểm báo

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU (2016 - 2017)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP HÒA
      TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THẮNG
CÔNG KHAI
 CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2016- 2017
Mẫu 01-CKCKT
TT Khoản thu Đơn vị tính Số tiền Thời gian thu
(Tháng, năm)
Nội dung chi Ghi chú
I Các khoản phí, lệ phí          
1. Tiền học phí Nghìn đồng/tháng Thị Trấn : 75 Từ tháng 9/2016 60% chi HĐ, 40% chi con người   
  Trung du: 50  
  Miền núi: 35  
2. Tiền gửi xe Nghìn đồng/tháng Xe đạp: 10 Chi trả công trông xe, chi vật tư phục vụ trông xe,...  
Xe điện: 15  
3. Lệ phí tuyển sinh Nghìn đồng 0    
II Tiền học thêm Nghìn đồng/buổi x số buổi/tuần Phụ đạo: 10   Khối 6,7,8:3 buổi/tuần
Ôn lớp 10: 12   Khối 9: 4 buổi/ tuần
III Các khoản thu hộ          
1. Tiền bảo hiểm Y tế Nghìn đồng/năm       Chưa triển khai
2. Tiền bảo hiểm thân thể Nghìn đồng/năm 100 Từ tháng 9/2016   Thu hộ doanh nghiệp BH
3. Huy động tài trợ tự nguyện tăng cường CSVC, thiết bị trường học theo thông tư 29     Bổ sung hệ thống máy vi tính,... Không qui định mức tài trợ bình quân 
IV Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh  Nghìn đồng/năm Không quá 100 /học sinh Chi các hoạt động của BĐD cha mẹ học sinh  Không qui định ủng hộ bình quân cho học sinh
V Các khoản phục vụ người học          
1 Nước uống  Nghìn đồng/tháng x số tháng 6x9 tháng Từ tháng 9/2016 Chi phục vụ học sinh   
2 Giấy vệ sinh Nghìn đồng/tháng x số tháng 2x9 tháng  
3 Sổ liên lạc điện tử Nghìn đồng/năm 60  
Thị Trấn Thắng,ngày     tháng 9 năm 2016
NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)
                     Nguyễn Thị Hà                                Hà Văn Trị
Tác giả:

Xem thêm

Tin tức