Thứ hai, 19/11/2018 07:36:44
ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI

Ngày: 27/04/2018

ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI

 

1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều:

a) Chương I – có 4 điều                                              b) Chương II – có 6 điều (x)

c) Chương III – có 5 điều                                            d) Chương IV – có 2 điều.

2. Các tính chất của tổ chức Đội là:

a) Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục.  (x)

b) Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản.

c) Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.

d) Tính giáo dục, tính chính trị.

3. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là:

a) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy .

b) Tuân theo điều lệ Đội.

            c) Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh.

d) Cả 3 đều đúng.  (x)

4. Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a) Từ 6 – 14 tuổi                                             b) Từ 8 – 14 tuổi

c) từ 9 – 15 tuổi   (x)                                       d) Từ 9 – 14 tuổi

5. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội ?

a) 2 đội viên                            b) 3 đội viên   (x)

c) 4 đội viên                            d) 5 đội viên

6. Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội?

        a) 6 đội viên                            b) 7 đội viên

        c) 8 đội viên                            d) 9 đội viên   (x)

7. Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là:

a) Một học kỳ                          b) Một năm          (x)

c) Một nămhọc                        d) Phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở

8. Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

a) Phân đội và chi đội                                      b) Chi đội và liên đội    (x)

c) Phân đội, chi đội và liên đội                        d) Sao nhi đồng.                                 

9. Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh bao gồm:

  1. Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội  (x)
  2. Cờ Đội, huy hiệu măng non, cấp hiệu chỉ huy đội, phòng truyền thống, khăn quàng Đỏ.
  3. Khẩu hiệu Đội, huy hiệu măng non, phòng đội, phòng truyền thống, Đội ca.

d)  Chào Đội, trống Đội, phòng truyền thống, phòng Đội, đồng phục đội viên, khẩu hiệu Đội.

10. Một bộ trống Đội có ít nhất:

  1. Một trống cái, hai trống con       (x)
  2. Một trống cái, ba trống con
  3. Một trống cái, bốn trống con
  4. Một trống cái, năm trống con      

11. Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:

a) Hồng nhi Đội

b) Hội Nhi đồng Cứu quốc               (x)

c) Đội Thiếu nhi Tháng Tám

d) Đội Thiếu niên Tiền phong

12. Tên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” có từ năm nào?

a) 1945                                                            b) 1970    (x)

c) 1975                                                            d) 1976

13. Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì?

a)1959; “Hợp tác xã Măng non”                    

b)1858; “Vì Miền Nam ruột thịt”

c)1858; “Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong”  x                     

d)1976; “Đoàn tàu Thống nhất”

14. Theo nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có bao nhiêu yêu cầu đối với đội viên?

a.6 yêu cầu                                                       c. 8 yêu cầu

            b.7 yêu cầu  (x)                                               d. 9 yêu cầu

15. Khẩu hiệu của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

            a. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Hãy sẵn sàng !

            b. Vì Chủ nghĩa Cộng sản. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng !

            c. Vì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng !  (x)

            d. Vì danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hãy sẵn sàng !

16.Tên bài hát được chọn làm Đội ca của Đội TNTP HồChí Minh là:

            a) Đi ta đi lên

            b) Cùng nhau ta đi lên – Phong Nhã   (x)

            c) Mơ ước ngày mai

            d) Em là mầm non của Đảng

17.Khi nghe lệnh tập hợp của chỉ huy, đội hình sẽ triển khai về :

            a.Bên trái của chỉ huy.(x)                              c. Hai phía của chỉ huy.

            b. Bên phải của chỉ huy.                                   d. Đàèng sau của chỉ huy.

18. Sau khi thắt khăn quàng ::

            a. Đuôi khăn bên trái dài hơn bên phải.      (x)      

      b. Đuôi khăn bên phải dài hơn bên trái   

            c. Đuôi khăn hai bên bằng nhau.

      d. Đuôi khăn bên nào dài hơn cũng được

19. Khẩu lệnh so cự ly hẹp của đội hình chữ U:

      a. Cự ly hẹp nhìn chuẩn – thẳng.  (x)          b. Cự ly hẹp đàng trước – thẳng.

      c. Cự ly hẹp nhìn trước – thẳng.                     d. Cự ly hẹp - chỉnh đốn đội ngũ.

20. Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh là ngày nào?

a. 15/05/1941

b. 15/05/1952.

c. 16/05/1941

d. 15/06/1942

c2hoangthanh
Tin liên quan