Chủ nhật, 18/11/2018 14:44:20
BÁO CÁO NỘI DUNG XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH

Ngày: 28/01/2018

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN HIỆP HÒA

CÔNG ĐOÀN THCS HOÀNG THANH

 

Số:  03 /BC-CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Hoàng Thanh, ngày 14 tháng 01 năm 2018

 

 

 

 

BÁO CÁO

NỘI DUNG XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ  SỞ  VỮNG MẠNH

 

 

Tiêu chuẩn

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Điểm CĐCS tự chấm

 Điểm CĐ cấp trên chấm

1. Tiêu chuẩn 1

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, NLĐ và tham gia quản lý

35 điểm

33 điểm

 

1.1

- Tham gia với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng thời hạn.

- Thực hiện công khai những việc NLĐ được biết theo quy định của pháp luật.

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

2

 

2

 

1.2

Giám sát thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ.

4

 

4

 

1.3

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác giữa BCH công đoàn và thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Cử đại diện công đoàn tham gia vào các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ theo quy định của pháp luật.

2

 

 

2

 

2

 

 

1

 

1.4

Tham gia với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho NLĐ.

5

 

 

5

 

1.5

- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, có hiệu quả (có nội dung và kết quả cụ thể).

- Cải tiến lề lối làm việc, thực hiện cải thiện điều kiện làm việc, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

2

 

 

2

 

2

 

 

2

 

1.6

Vận động NLĐ phát hiện, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; không để xảy ra đơn thư vượt cấp.

3

 

3

 

1.7

Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

5

 

5

 

1.8

Hàng năm xây dựng, triển khai kế hoạch về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4

 

 

 

3

 

2. Tiêu chuẩn 2

Xây dựng tổ chức công đoàn

35 điểm

32 điểm

 

2.1

Có 95% trở lên số NLĐ gia nhập công đoàn.

3

3

 

2.2

Có 80% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh.

3

3

 

2.3

Có 100% cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.

3

 

2

 

2.4

Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc BTV CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3

 

 

3

 

2.5

- Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả.

- Có quy chế họat động và tổ chức sinh hoạt BCH, BTV, UBKT theo quy định.

- Có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS.

2

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

2.6

- Có sổ ghi chép đủ nội dung, diễn biến các cuộc họp BCH, BTV, UBKT theo quy định.

- Theo dõi, quản lý cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng sổ hoặc trên máy vi tính.

- Có 85% trở lên đoàn viên công đoàn có thẻ đoàn viên và làm tốt công tác quản lý, sử dụng thẻ đoàn viên.

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

0

 

2.7

- Có báo cáo dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại hội nghị BCH.

- Công khai quyết toán, dự toán, thu chi quỹ xã hội tại hội nghị công đoàn của đơn vị theo quy định của TLĐ.

- Thực hiện tốt công tác tài chính CĐ theo quy định của Nhà nước và TLĐ. Kiểm tra tài chính cùng cấp.

2

 

1

 

2

 

2

 

1

 

2

 

2.8

- Thực hiện tốt việc thu, chi tài chính và nộp nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên.

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài chính theo quy định, có sổ sách, chứng từ đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên và NLĐ.

- Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính công đoàn.

2

 

2

 

 

1

2

 

2

 

 

1

 

2.9

Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác và kịp thời với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên.

3

 

3

 

3. Tiêu chuẩn 3

Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác

20 điểm

18 điểm

 

3.1

Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị có liên quan đến đoàn viên và NLĐ (có nội dung cụ thể).

4

 

 

2

 

3.2

- Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thôi việc; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện.

- Không có đoàn viên vi phạm: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; chính sách dân số; luật giao thông; hút thuốc lá nơi làm việc và mắc tệ nạn xã hội.

3

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

3

 

3.3

Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, NLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

4

 

 

4

 

3.4

Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

3

 

3

 

3.5

Phối hợp giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

3

 

3

 

4. Tiêu chuẩn cộng điểm

Các tiêu chuẩn cộng điểm

10 điểm

 

6 điểm

 

4.1

Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình tiên tiến để đơn vị khác học tập.

3

 

2

 

4.2

Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành CĐCS và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

3,5

 

2

 

4.3

Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, từ thiện.

3,5

 

2

 

 

 

Tổng điểm: 89

Tự xếp loại: Công đoàn cơ sở khá

 

 

 

Nơi nhn:                                                                        

  • Các CĐCS;
  • Lưu LĐLĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

        LÊ THỊ MINH  HIẾU

 

 

c2hoangthanh
Tin liên quan