Tin tức/(Trường THCS Đoan Bái)/Hoạt động chuyên môn /
Chỉ tiêu chuyên môn năm học 2014- 2015
Chất lượng giáo dục toàn diện: *) H¹nh kiÓm: (Tæng sè HS: 734) Tèt : 441HS (= 60,1%); Kh¸: 257HS (= 35%); TB : 36 HS (= 4,9%). *) Häc lùc : (Tæng sè HS: 734) Giái : 76 HS (= 10,4%); Kh¸: 295HS (= 40%); TB: 327HS (=44,5%); Yếu: 34 HS (= 4,63%); Kém: 2 HS (=0,27%). * C¸c bé m«n V¨n ho¸ vµ gi¶i to¸n, tiÕng Anh qua m¹ng: CÊp Quèc Gia: 01 HS ( gi¶i tiÕng Anh qua m¹ng); CÊp tØnh : 10 l­ît giải (VH: 5; To¸n, T.Anh m¹ng: 01; TDTT: 01; Môn khác: 3). CÊp HuyÖn: 101 lượt giải, trong đó: + V¨n hãa: 40; casio, tin: 7; Gi¶i to¸n vµ tiÕng Anh m¹ng: 20; TNTH: 5; TDTT: 25; Sáng tạo KHKT, tích hợp liên môn: 4. *) Thi TS vµo líp 10 : §iÓm TB 3 m«n ®¹t : 6,1 - xÕp thø 5/26 tr­êng. *) Tèt nghiÖp THCS : 96,5%. *) Thi nghÒ PT : 93% HS khèi 8,9 cã CN nghÒ PT.
Tác giả: BGH

Xem thêm

Văn bản mới


Video trường THCS Đoan Bái
Thể dục giữa giờ hs trường THCS Đoan Bái
Hs trường THCS Đoan Bái làm thì nghiệm môn hoá
Hs THCS Đoan Bái kéo co chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TN CSHCM
  • Thông báo
  • Ba công khai
Website Đơn vị