Tin tức/(Trường THCS Đoan Bái)/Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường/
Hội nghị CBCCVC năm học 2014- 2015
PHÒNG GD&ĐT HIỆP HÒA TRƯỜNG THCS ĐOAN BÁI Số 02-KH/CB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Đoan Bái, ngày 15 tháng 9 năm 2014 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Cán bộ- công chức- viên chức Trường THCS Đoan Bái- Năm học 2014- 2015. Thực hiện hướng dẫn số 435/HD- PGD&ĐT- CĐGD, ngày 04/9/2024 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ- công chức, viên chức năm học 2014- 2015; Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và chương trình công tác tháng 9 của trường THCS Đoan Bái, BGH trường THCS Đoan Bái lập kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ- công chức, viên chức năm học 2014- 2015: I. Mục đích, yêu cầu: 1. Mục đích: Tổ chức Hội nghị CBCCVC trong nhà trường để nhằm phát huy quyền làm chủ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng một tập thể nhà trường đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển GD trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời ngăn ngừa và chống tham ô, lãng phí và chống mọi biểu hiện tiêu cực khác trong các hoạt động giáo dục. Thực hiện thành công và hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Hội nghị CBCCVC đề ra. 2. Yêu cầu: Tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thật khách quan, dân chủ, thiết thực. Thực hiện đầy đủ các nội dung đã được quy định. Mọi cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm xây dựng nên nghị quyết của Hội nghị để cho hội nghị thật sự có ý nghĩa và đảm bảo chất lượng của tinh thần tập thể. II. Kế hoạch tổ chức Hội nghị: 1. Xây dựng các báo cáo trình Hội nghị: a) Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện NQ của Hội nghị CBCCVC năm học 2013- 2014: +) Thời gian: Từ 15/9 đến 17/9; +) Yêu cầu nội dung: Báo cáo phải thể hiện rõ việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Hội nghị đã đề ra và quyết nghị. Đánh giá được những ưu, khuyết điểm của mặt tổ chức hoạt động GD trong năm học, đánh giá tồn tại cơ bản và nêu được nguyên nhân, bài học KN rút ra. Đánh giá việc hoàn thành hay chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và NQ của Hội nghị. Nội dung báo cáo phải được đóng góp, bổ sung ý kiến của toàn thể đoàn viên lao động trong nhà trường, được dự thảo công khai trên trang web và email chung của nhà trường. b) Phương hướng nhiệm vụ của năm học 2014- 2015: +) Thời gian: Từ 18/9 đến 19/9 (Sau khi đã được giao nhận và duyệt chỉ tiêu, kế hoạch); +) Yêu cầu: Nội dung phương hướng phải thể hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Việc xây dựng kế hoạch phải dựa trên quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh, các chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học của UBND tỉnh và UBND huyện Hiệp Hòa; đồng thời căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của bậc học. Các nội dung kế hoạch và chỉ tiêu phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị. Mỗi nội dung nhiệm vụ cần nêu rõ các giải pháp để thực hiện. Nội dung xây dựng các nhiệm vụ được đóng góp và bổ sung của toàn thể đoàn viên lao động của nhà trường. c) Xây dựng quy chế dân chủ trường học: +) Thời gian: Từ 17/9 đến 20/9; +) Yêu cầu: Nội dung quy chế phải được thể hiện đầy đủ các chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của BGH nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân trong hoạt động GD của nhà trường. Các quy định đó cần dựa trên các văn bản quy định của Điều lệ trường phổ thông, của ngành và thực tiễn của nhà trường. Quy chế cũng chỉ rõ: công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong đơn vị; công tác đánh giá xếp loại CBCCVC trong năm học với những tiêu chí đánh giá cụ thể và được bàn bạc công khai, dân chủ. d) Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: +) Thời gian: Từ 17/9- 23/9; +) Yêu cầu: Nội dung quy chế thể hiện đầy đủ các kế hoạch thu chi từ các nguồn thu của nhà trường (Từ Ngân sách, các loại quỹ…). Chỉ rõ các mục chi nhằm đảm bảo chế độ, quyền lợi và thúc đẩy tích cực hiệu quả HĐ giáo dục của nhà trường. Quy chế là căn cứ để thực hiện việc thu chi dân chủ, minh bạch đảm bảo nguyên tắc tài chính trong nhà trường. Xây dựng quy chế là phải được sự đóng góp và đồng thuận của cả một tập thể, nhất là các ý kiến tham gia của toàn thể đoàn viên Công đoàn. 2. Công tác chuẩn bị: Tổ chức các Hội nghị, các cuộc họp từ lãnh đạo nhà trường đến toàn thể đoàn viên công đoàn để phổ biến kế hoạch tổ chức Hội nghị. Hiệu trưởng phân công các nhiệm vụ cho các tổ chức và các thành viên trong nhà trường về công tác xây dựng các văn kiện, trang trí, khánh tiết, tiếp khách mời và tổ chức Hội nghị… 3. Thời gian: Dự kiến từ 7h00’, ngày 30 tháng 9 năm 2014. IV. Tổ chức, thực hiện Ban giám hiệu: Xây dựng các văn bản và lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đúng thời gian quy định; BGH phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các bản dự thảo của Hội nghị; Các văn kiện trình HN được công khai trên email của nhà trường để toàn thể CBGVNV nhà trường đọc và đóng góp ý kiến xây dựng. Làm tốt công tác báo cáo thường xuyên với Phòng GD&ĐT về công tác tổ chức Hội nghị; Chuẩn bị tốt các khâu trong quá trình Hội nghị: Họp bộ tứ nhà trường để phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức Hội nghị để đảm bảo thực sự dân chủ, khách quan và tạo niềm vui phấn khởi của đoàn viên công đoàn nhà trường, tạo động lực cho một năm học thành công! Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT; - Đảng ủy, UBND xã; - Lưu: BGH; VT. HIỆU TRƯỞNG Đỗ Xuân Đồng V. Dự kiến chương trình Hội nghị: Thời gian Nội dung chương trình Người phụ trách 7h00-7h30" Tiếp đón đại biểu, chuẩn bị Hội nghị; BGH; CĐ; tổ VP 7h30"-7h55" Thông báo số lượng và thành viên, đại biểu: có mặt, vắng mặt. Đ/c Hoàng Giới thiệu nội dung, chương trình Hội nghị. Phổ biến nội quy, quy chế hội nghị. Tuyên bố lý do, GT đại biểu và đoàn chủ tịch. 7h55"-8h00" Đoàn chủ tịch GT đoàn thư ký và điều hành hội nghị. Đoàn CT giới thiệu 8h00"-8h45" Đọc BC kiểm điểm việc thực hiện NQ HN CBCCVC năm học 2013- 2014 và phương hướng, KH năm học 2014- 2015. Đ/c Đồng 8h45"-8h55" BC của CT Công đoàn về tổng hợp ý kiến từ ĐV lao động. Đ/c Mận 8h55"-9h05" BC hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Trưởng ban T.tra 9h05"- 9h20" Hội nghị giải lao 9h20"-10h00" Thảo luận (tham luận từ các tổ, tham luận và pb tại HN); Chủ tọa giải trình các ý kiến pb. Đoàn chủ tịch 10h00"-10h20’ Phát biểu của đại biểu về dự. Đại biểu 10h20’-10h30’ Thi đua khen thưởng Đoàn CT 10h30"-10h35" Thông qua NQ và biểu quyết các chỉ tiêu, KH của Hội nghị. Đoàn thư kí 10h35"-10h45" Kết luận HN và phát động phong trào thi đua. Đoàn chủ tịch 10h45’-11h05 Chia tay CBGV chuyển công tác Đ/c Mận Từ 11h05" Sinh hoạt cơm thân mật đầu năm Tổ VP chuẩn bị * PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ CBCCVC: 1. Công tác tổ chức: BGH (đ/c Hoàng phụ trách); 2. Trang trí: BCH chi đoàn (đ/c Cự, Hiệp chỉ đạo); 3. Viết giấy mời, các văn kiện BC HN: BGH (đ/c Đồng); 4. Tiếp khách, tiếp nước, chuẩn bị SH cơm; chia tay CBGV chuyển công tác: BCH CĐ, tổ VP (đ/c Mận, Thanh chỉ đạo). 5. Tham luận các tổ và tổng hợp các ý kiến từ Tổ (đ/c Mận chỉ đạo);
Tác giả: BGH

Xem thêm

Văn bản mới


Video trường THCS Đoan Bái
Thể dục giữa giờ hs trường THCS Đoan Bái
Hs trường THCS Đoan Bái làm thì nghiệm môn hoá
Hs THCS Đoan Bái kéo co chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TN CSHCM
  • Thông báo
  • Ba công khai
Website Đơn vị