Tin tức/(Trường tiểu học Hoàng Vân)/Đoàn Đội/
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC BÀN GIAO,TIẾP NHẬN, ĐÁNH GIÁ ĐOÀN VIÊN, ĐỘI VIÊN, THIẾU NIÊN TRONG DỊP HÈ 2018

PHONG CnO DUC VADAO TAO
-HUtEglo4IlIItPHoA
56:O?HD-PGDDT-DTN

ceNG rroA xA no. I cnu Ngfr.q. vtrT NAM
DQc l$p - Tr;do -H4nh Phtic
HiAp Hda nryq,2?thanT 5 nrtm 2018

TffONG DAN TMN NGANII

;.]

T6 chfc birn giao, ti6p nh$n vdr drflnh girl tloirn vi6n, thanh thi6u ni6n tnrung hgc
v6 tham gra hoqt tlQng h0 t4i tlia bnn din cu giai do4n 2018 - 2022
ThUc hiEn Chucrng trinh phOi trqp gifla Phdng Gi6o dpc vd Ddo tao v6i HuyQn
dodn HiQp Hda; Cdn cir Hu6ng d6n li6n ngdnh s6 09/HD-SGDDT-TDTN ngdy
251512018 cria Sd GD&DT vC uiQr tO chric ban giao, tiep nhan vd ddnh gi6 doan vi€n,
thanh thiiju ni6n fluong hqc vA tham gia hoat dQng hd tai dia ban dan cu gtai doarr 2018 - 2022
Phong GD&DT vd HuyQn dodn ban hdnh Hudng ddn t6 chric bdn giao, titip
nhpn vd dSnh gi6 dodn vi6n, thanh thi6u ni6n, hgc sinh v€ tham gia hopt <lOng hd tai
dfa bdn d6n cu giai dopn 2018 - 2022, nhu sau:
r. MUC OiCn, vtU CAU
1. Mgc tlich
fh6i hqp t6 chirc ch6t che c6ng t5c bdn giao, ti6p nhan vd d6nh gi6 hqc sinh
vd tham gia hopt dQng hd tAi dia phuong; tdng cuong sp phdi k6t trqrp chat ch6 giffa ba
mdi trudng gi6o dvc (gia dinh, nhd tradng vd xd hQi) trong viQc gi6o dpc dodn vi6n,
thanh thi6u ni6n.
- Girip dodn vi0n, thanh thiiSu ni6n 6 c6c c6p hgc dugc tham gia cdc hopt dQng
trong vd ngodi nhd truong mQt c6ch 1i6n tgc, c6 <tinh hucrng vd hudng d6n cp th6, tpo
kh6ng khi vui v6, tho6i m6i trong nhirng ngdy hd bd ich.
Tpo sdn choi linh mpnh, thi6t thgc, bO ich; ddng thoi, nhfln dugc sU quan
t6m, chdm s6c, vui choi vd hgc tflp tdt, girip ciic em rdn luyQn k! ndng s6ng, hinh
thdnh tinh tu lap, nh6t ld hqc sinh nghdo, hoc sinh c6 hodn cinh d{c biQt kh6 khdn,...
- G6p phAn thUc hiEn i;t citc chti trucyng cria Ding vd Nhd nudc vC cdng t6c
ch6m s6c, b6o vQ vd giao op. tr6 em; da], manh c6c phong trdo thanh thi6u ni6n g6n
b6 v6i dia bdn hoqt dQng vd hgc t|p; ting cudng gi6o dpc y thric xung kich tinh
nguyQn vi cQng d6ng, trong hgc sinh; gi6o dpc ldng y6u qu6 huong, ddt nudc,...

),

2. YGu cAu. " &
- 100% c6c truong ti,5u hgc, trung hacff so ffi1rc hiQn tdt c6ng t6c ban giao hqc
sinh vd hopt dQng hd tai dia phuong vd c6 ddnt, gia sau khi tii5p nhQn tro lai truong;
Dodn circ xd,thi trAn ptr6i hqp v6i cdc nhd trucvng tO chri.c tii5p nhan dodn viOn, thanh
thi6u ni6n trong trudng hqc vA hopt dQng tai ilia phucrfigl$? co dilnh gi6 cp ttr6 OOi vOi
tiing em sau khi k6t thfc hd.

lt

- 100% dodn vi6n, thanh thiiSu ni0n tham gia chc hopt dQng trong dip hd do t6
chric Dodn cdc cdpt6 chric ho{c ph6i hqrp td chtic.

Tác giả: c1hoangvan
http://hiephoabacgiang.edu.vn/data/6020396283688911114/tintuc/files/06.2018/Hướng dẫn liên nghành.pdf

Văn bản mới


Video trường THCS Đoan Bái
Thể dục giữa giờ hs trường THCS Đoan Bái
Hs trường THCS Đoan Bái làm thì nghiệm môn hoá
Hs THCS Đoan Bái kéo co chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TN CSHCM
  • Thông báo
  • Ba công khai
Website Đơn vị