Thứ hai, 23/07/2018 18:27:45
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 9 Chuyên đề: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 - 1945

Ngày: 27/10/2014

Giới thiệu những vấn đề cơ bản về bồi dưỡng HSG môn Lịch Sử lớp 9 giai đoạn 1930 - 1945.
Ngọ Văn Tuấn
Tin liên quan