Thứ hai, 10/12/2018 21:17:45
BÁO CÁO TĂNG LƯƠNG 2015 VÀ DỰ KIẾN TĂNG LƯƠNG 2016

Ngày: 21/09/2015

Tên đơn vị: Trường THCS Châu Minh                  
BÁO CÁO TĂNG LƯƠNG NĂM 2015 VÀ DỰ KIẾN TĂNG LƯƠNG NĂM 2016
                        Đ/v: 1.000đồng
STT Họ và tên Chức vụ Hệ số lương cũ Hệ số lương mới Chênh lệch Số tháng tăng Thành tiền Phụ cấp ngành Phụ cấp thu hút Phụ cấp thâm niên nhà giáo Các loại bảo hiểm Tổng cộng
A B C 1 2 3=2-1 4 5=3*1150*4 6 7 8 9=(5+8)*24% 10=5+6+7+8+9
I Năm 2015                      
1 Nguyễn Minh Bắc Hiệu phó 3,66 3,99 0,33 8 3.036 911   455 838 5.240
2 Hoàng T. Xuân Quỳnh Giáo viên 3,66 3,99 0,33 8 3.036 911   455 838 5.240
3 Nguyễn Bá Quân Giáo viên 3,33 3,66 0,33 9 3.416 1.025   512 943 5.895
4 Nguyễn Thị Quang Giáo viên 3,03 3,34 0,31 12 4.278 1.283   642 1.181 7.384
5 Hoàng Thị Đức Hạnh Giáo viên 2,67 3 0,33 9 3.416 1.025   512 943 5.895
6 Nguyễn Thị Thúy Nga Kế toán 3,66 3,99 0,33 8 3.036       729 3.765
                         
II Dự kiến năm 2016                      
1 Ngô Thị Dung Văn thư 2,1 2,41 0,31 12 4.278     0 1026,72 5.305
2 Nguyễn Minh Thuyết Giáo viên 3,03 3,34 0,31 8 2.852 856   342 767 4.050
3 Ngô Văn Chuyển Giáo viên 3,66 3,99 0,33 5 1.898 569   285 524 2.751
4 Nguyễn Văn Thạch Y tế 2,46 2,66 0,2 6 1.380 276   0 331 1.656
5 Nguyễn Văn Hải Giáo viên 2,34 2,67 0,33 3 1.139 342   0 273 1.480
6 Ngọ Văn Tuấn Giáo viên 3,66 3,99 0,33 3 1.139 342   148 309 1.628
7 Dương Thị Bình Giáo viên 3,66 3,99 0,33 3 1.139 342   137 306 1.617
8 Lê Thị Nhung Giáo viên 4,32 4,65 0,33 14 5.313 1.594   1.116 1543 8.023
9 Trần Văn Toán Hiệu phó 3,66 3,99 0,33 14 5.313 1.594   797 1466 7.704
                         
  Cộng           44.666 11.068   5.401 12.016 67.632
                         
                       
  Người lập                
                         
                         
                         
                         
                         Nguyễn Thị Thúy Nga                    
CM
Tin liên quan