Chủ nhật, 18/11/2018 14:44:13
THI CASIO CẤP HUYỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP HÒA          
 
 
             
DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017
 
Ngày thi 10/12/2016     Phòng thi số: 01   
                 
TT SBD Chữ  kí Họ, đệm Tên Ngày
sinh
Đơn vị
(THCS)
Dự thi
 môn
Ghi chú
14 Ca814   Phùng Thị  Hằng 28/08/2003  Hương Lâm Toán 8 P1
15 Ca901   Nguyễn Thế An 08/01/2002  Hương Lâm Toán 9 P1
16 Ca902   Lê Xuân  Anh 01/10/2002  Hương Lâm Toán 9 P1
2 Ca816   Nguyễn Thị Thu  Hiền 29/10/2003  Hương Lâm Toán 8 P2
20 Ca914   Vũ Minh  Hiếu 22/10/2002  Hương Lâm Toán 9 P2
7 Ca835   Nguyễn Thị  Loan 17/07/2003  Hương Lâm Toán 8 P3
18
   
 
Ca921
  Ngô Quang Minh 16/1/2002  Hương Lâm Toán 9 P3
7 Ca848   Nguyễn Thị Yên  Phong 14/12/2003  Hương Lâm Toán 8 P4
1 Ca855    NguyÔn V¨n  Quý 02/12/2003  Hương Lâm Toán 8 P5
20 Ca939   Phạm Văn Thọ 26/04/2002  Hương Lâm Toán 9 P5
12 Ca879   Lª ThÞ Trµ  Vinh 06/07/2003  Hương Lâm Toán 8 P6
               
          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
               
               
               
                 
            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT
            Nguyễn Văn Thảo
Tác giả: Đào Văn Giang

Xem thêm