Thứ hai, 19/11/2018 08:48:34

THÔNG BÁO TẬP HUẤN PHẦN MỀM PCGD – XMC NĂM HỌC 2014-2015

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 7h30 phút ngày 24/10/2014.

* Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 11h30 phút ngày 24/10/2014 gồm:

+ Các trường THCS trong toàn huyện.

+ Các trường MN khu vực trung du (gồm: Hoàng Lương, Thị trấn,

Bắc Lý, Đoan Bái 1, Đoan Bái 2, Xuân Cẩm, Mai Trung 1, Mai Trung 2,

Hợp Thịnh 1, Hợp Thịnh 2, Đại Thành, Quang Minh, Đông Lỗ 1, Đông

Lỗ 2, Đông Lỗ 3, Hương Lâm 1, Hương Lâm 2, Châu Minh, Mai Đình,

Hoa Phượng).

* Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h00 ngày 24/10/2014 gồm:

+ Các trường tiểu học trong toàn huyện.

+ Các trường MN khu vực miền núi (gồm: Đồng Tân, Thanh Vân,

Hoàng Vân, Hoàng An, Hùng Sơn, Hòa Sơn, Thái Sơn, Lương Phong

1, Lương Phong 2, Đức Thắng 1, Đức Thắng 2, Danh Thắng, Thường

Thắng, Ngọc Sơn, Hoàng Thanh).

2. Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.

3. Thành phần: Theo Công văn 529/PGD&ĐT ngày 08/10/2014.

* Chú ý: Phòng GD&ĐT gửi lại Công văn 529/PGD&ĐT, đề nghị các

trường nghiêm túc thực hiện.