Các thủ tục hành chính

Một số tấm gương

Hip sĩ công ngh thông tin – Nguyn Công Hùng

Sinh ra trong mt gia đình nghèo, năm 2 tui, Hip sĩ công ngh thông tin Nguyn Công Hùng mc phi mt căn bnh khiến anh b bi lit toàn thân, t đó thường xuyên phi điu tr trong bnh vin. Thương cha m vt v, bng ngh lc cùng s thông minh, năm 2003, anh đã thành lp Trung tâm Ngh lc sng. nhm dy ngh và gii thiu vic làm cho người khuyết tt. T nhng đóng góp và cng hiến không biết mt mi, anh đã được Tp chí eChip trao tng danh hiu Hip sĩ công ngh thông tin cùng nhiu danh hiu khác do Nhà nước trao thưởng. Cui năm 2012, trên đường vào Vĩnh Long, Hip sĩ công ngh thông tin Nguyn Công Hùng đã đt ngt qua đi. 

Nguyn Sơn Lâm chinh phc Phan xi păng bng nng g

Quê Qu

Xem thêm...

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị