Thứ năm, 20/09/2018 21:15:32

Đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người bênh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng