Thứ tư, 21/11/2018 04:27:01

Đảm bảo quyền, nghĩa vụ của người bênh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng