Tin tức/(Trường tiểu học Hoàng Vân)/Tin tức - Sự kiện/
BA CÔNG KHAI
    CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2016 - 2017
         
  TS
HS
Chương trình lớp học NĂNG LỰC    
Khối Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học và giải quyết vấn đề    
    HT CHT Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng    
    TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS %    
1 117 116 99.15 1 0.85 44 37.6 73 62 0 0 45 38.5 72 62 0 0 44 37.6 73 62 0 0    
2 122 122 100 0 0 45 36.9 77 63 0 0 46 37.7 76 62 0 0 45 36.9 77 63 0 0    
3 85 85 100 0 0 30 35.3 55 65 0 0 30 35.3 55 65 0 0 30 35.3 55 65 0 0    
4 123 123 100 0 0 50 40.7 73 59.3 0 0 50 40.7 73 59 0 0 51 41.5 72 59 0 0    
5 107 107 100 0 0 41 38.3 66 61.7 0 0 42 39.3 65 61 0 0 41 38.3 66 62 0 0    
Tổng  554 553 99.82 1 0.18 210 37.9 344 62.1 0 0 213 38.4 341 62 0 0 211 38.1 343 62 0 0    
                                                   
  TS HS PHẨM CHẤT
Khối Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, kỷ luật Đoàn kết, yêu thương
    Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng
    TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS %
1 117 52 44 65 55.6 0 0 54 46 63 53.8 0 0 43 37 64 54.7 0 0 52 44 65 55.6 0 0
2 122 49 40 73 59.8 0 0 50 124 72 179 0 0 50 41 72 59 0 0 50 41 72 59 0 0
3 85 31 36 54 63.5 0 0 33 39 52 61.2 0 0 31 36 54 63.5 0 0 34 40 51 60 0 0
4 123 57 46 66 53.7 0 0 58 47 65 52.8 0 0 58 47 65 52.8 0 0 57 46 66 53.7 0 0
5 107 44 41 63 58.9 0 0 45 42 62 57.9 0 0 46 43 61 57 0 0 44 41 63 58.9 0 0
Tổng 554 233 42 321 57.9 0 0 240 43 314 56.7 0 0 228 41 316 57 0 0 237 43 317 57.2 0 0
                                                   
  NGƯỜI LẬP BIỂU                         Hoàng Vân,ngày 15 tháng  10  năm 2017              
  (Ký, ghi rõ họ tên)                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ              
                              (Ký, đóng dấu)              
                               Nguyễn Thị Nhị                                    
Tác giả: c1hoangvan
http://hiephoabacgiang.edu.vn/data/6020396283688911114/tintuc/files/06.2018/BIEU MAU BA CONG KHAI THEO TT 36.xlsx

Văn bản mới

Thương lắm thầy cô ơi - Hương Lan
Múa chào mừng 20/11
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  • Thông báo
  • Ba công khai