Thứ ba, 20/11/2018 23:19:31

Họp kiện toàn Ban đại diện CMHS năm học 2016 - 2017

Thực hiện nghị quyết  hội đồng tháng 9 năm 2016, ngày 11 tháng 9 năm 2016 toàn trường đã tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm. Sau khi tiến hành họp, các lớp đã bầu ra ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp. Để kiện toàn lại Ban đại diện CMHS của trường năm học 2016 - 2017, trường TH Đoan Bái số 1 tổ chức cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp để thống nhất các nội dung hoạt động của năm học và bầu Ban đại diện CMHS của trường.

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2016
Địa điểm: Văn phòng trường TH Đoan Bái số 1
Thành phần: Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp